Verden trenger mer klimasmart matproduksjon. Norsk jordbruk ligger allerede i front og som en av få næringer har jordbrukssektoren redusert egne klimagassutslipp over flere tiår. Gjennom prosjektet «Klimasmart landbruk» vil en samlet næring tilrettelegge for mer klimaeffektiv norsk matproduksjon. Dette arbeidet vil først og fremst skje gjennom utvikling av bedre systemer for dokumentasjon og beregning av potensialet for redusert klimaavtrykk på hvert enkelt gårdsbruk, samt bedre tilrettelegging for deling av kunnskap i næringen.

Det er stor variasjon fra gårdsbruk til gårdsbruk hvilke klimagrep som passer. I tillegg registreres ikke de fleste klimagrep som i dag gjøres på norske gårdsbruk. Prosjektet «Klimasmart landbruk» har som mål å utvikle et nytt system og verktøy for å beregne klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpasset hvert enkelt gårdsbruk, både med hensyn til produksjon og størrelse. Verktøyet skal være grunnlaget for effektiv og målrettet beslutningsstøtte for å ta gode klimavalg tilpasset det enkelte gårdsbruk. Godt etablerte systemer for data og dokumentasjon i norsk landbruk gir mulighet for å utvikle et beregningsverktøy for klimakutt som er anerkjent internasjonalt, og kan gjøre norsk landbruk til klimaspydspiss.

I 2017 er vil hovedaktiviteten i prosjektet sentreres rundt kunnskaps-innhenting og utvikling av nye datasystemer. Oppstarten av rådgivningstilbud i enkelte pilotområder vil tidligst være klart mot slutten av 2017 og et landsdekkende tilbud om klimarådgiving kan startes opp i 2018.