Prosjektet Klimasmart Landbruk eies av Landbrukets Klimaselskap SA. Et samvirke som i dag er eid av Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.

Verden trenger mer klimasmart matproduksjon. Norsk jordbruk ligger allerede i front og som en av få næringer har jordbrukssektoren redusert egne klimagassutslipp over flere tiår. Gjennom prosjektet «Klimasmart landbruk» vil en samlet næring tilrettelegge for mer klimaeffektiv norsk matproduksjon. Dette arbeidet vil først og fremst skje gjennom utvikling av bedre systemer for dokumentasjon og beregning av potensialet for redusert klimaavtrykk på hvert enkelt gårdsbruk, samt bedre tilrettelegging for deling av kunnskap i næringen.

Det er stor variasjon fra gårdsbruk til gårdsbruk hvilke klimagrep som passer. I tillegg registreres ikke de fleste klimagrep som i dag gjøres på norske gårdsbruk. Klimasmart Landbruk har som formål å utvikle et nytt system og verktøy for å beregne klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpasset hvert enkelt gårdsbruk, både med hensyn til produksjon og størrelse. Verktøyet skal være grunnlaget for effektiv og målrettet beslutningsstøtte for å ta gode klimavalg tilpasset det enkelte gårdsbruk. Godt etablerte systemer for data og dokumentasjon i norsk landbruk gir mulighet for å utvikle et beregningsverktøy for klimakutt som er anerkjent internasjonalt, og kan gjøre norsk landbruk til klimaspydspiss.
 

Status for utviklingsarbeid landbrukets klimakalkulator

Arbeidet med datainnsamling for å utvikle en klimakalkulator for landbruket er godt i gang. Dataflyt i Landbruket er innleid for å drive utviklingsarbeidet i samarbeid med TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving. Høsten 2017 prioriteres utviklingsarbeidet rettet mot melkeku og jord/plantedata. I årsskiftet 2017/2018 starter arbeidet med å teste dataflyten og hvordan den praktiske rådgivningen skal foregå gjennom en rekke pilotbesøk.
 

Kompetansebygging om klimasmart landbruk

Våren 2017 startet vi Jakten på 100 klimaløsninger i landbruket. En kampanje med formål å samle inn og dele kunnskap om klimaløsninger i landbruket. Jakten har engasjert både bønder, rådgivere, forskere, miljøvernere og politikere og vil fortsette utover høsten. Første modul for klimautdanning av rådgivere i landbruket er utarbeidet og høsten 2017 ble det gjennomført tre klimasamlinger for til sammen over 300 rådgivere i landbruket, i hhv. Stavanger, Oslo og Trondheim. 
 

Kontakt oss

Tony Barman, prosjektleder i Klimasmart Landbruk:
tony.barman@klimasmartlandbruk.no eller tlf: 902 022 13